ආධුනිකයන්ට ප්‍රයොජනවත් විය හැකි ආදර්ශ ව්‍යායාම් ලැයිස්තූන් කිහිපයක් පහතින් දක්වා තිබේ.

ආධුනිකයන්ට ප්‍රයොජනවත් විය හැකි ආදර්ශ ව්‍යායාම් ලැයිස්තූන් කිහිපයක් පහතින් දක්වා තිබේ. මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් අලුතෙන්ම ජිම් වලට යන අයට