ගෙදර ඉදගෙනම ඇග හදාගන්න resistant band workout නිවසේදීම සිදුකරන අකාරය

June 13, 2017 admin 0

ගෙදර ඉදගෙනම ඇග හදාගන්න resistant band workout නිවසේදීම සිදුකරන අකාරය ඔන්න අපි අද ඔයාලට වෙනදා වගේම වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන ආවා ඔයාලට ජිම් යන්න වෙලාවක් නෑ […]

ARMS සදහා කරන විවිද ව්‍යායාම හා එම ව්‍යායාම මගින් වර්දනයවන පේශීන් පිළිබද දැනගන්න

May 21, 2017 admin 0

ARMS සදහා කරන විවිද ව්‍යායාම හා එම ව්‍යායාම මගින් වර්දනයවන පේශීන් පිළිබද දැනගන්න GYM යන ඔයාලට ඉතා වැදගත් පේශී යුගලක් තමයි ඔයාලගේ ARMS ඉතින් අපි අද […]

පපු පෙදෙසට කරන විවිද ව්‍යායාම හා එම ව්‍යායාම මගින් වර්දනය විවිද පේශීන් පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද…?

May 19, 2017 admin 0

පපු පෙදෙසට කරන විවිද ව්‍යායාම හා එම ව්‍යායාම මගින් වර්දනය විවිද පේශීන් පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද…? අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පපුවට කරන ව්‍යායාමය (Chest […]

උදරය සදහා කරන විවිද ව්‍යායාම තුලින් ක්‍රියාකාරී වන උදරයේ මාංශපේශීන් පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද…?

May 19, 2017 admin 0

උදරය සදහා කරන විවිද ව්‍යායාම තුලින් ක්‍රියාකාරී වන උදරයේ මාංශපේශීන් පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද…? GYM යන ඔයාලට ඕන ඔයාලගේ බඩේ ලස්සනට six pack හදාගන්න නේද…? ඔයාල […]

ඔබ පාද සදහා කරන විවිද ව්‍යායාම තුලින් ක්‍රියා කාරී වන මාංශපේශීන් පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද…?

May 19, 2017 admin 0

ඔබ පාද සදහා කරන විවිද ව්‍යායාම තුලින් ක්‍රියා කාරී වන මාංශපේශීන් පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද…? Gym යන ඔයාලා පාද සදහා විවිද ව්‍යායාම සිදුකරනවා මොකද අපේ සිරුරේ […]