මොකද්ද මේ ටෙස්ට්ටෙස්ටරෝන් (Testosterone) හෝමෝනය? කොහොමද මේක කාය වර්ධනයට උපකාරී වෙන්නේ ?

අද අපි කතා කරන්න හිතුව තවත් අලුත් දෙයක් ගැන.එක තමයි මොකද්ද මේ ටෙස්ට්ටෙස්ටරෝන් (Testosterone) හෝමෝනය? කොහොමද මේක කාය වර්ධනයට උපකාරී

කොච්චර ජිම් ගියත් අත් වල එහෙම නැත්තන් biceps muscles වර්ධනය වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි මෙන්න හේතුව

අපි අද කතා කරන්න හිතුවේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් ගැන. අත් වල එහෙම නැත්තන් biceps muscles වල වර්ධනය පිලිබදව.හුගක් අය කියන දෙයක්