ඉක්මනට සහ හෙමින් දෙකෙන්ම ඇගට අවශෝශනය වෙන ප්‍රෝටීන් එකක්.

ඉක්මනට සහ හෙමින් දෙකෙන්ම ඇගට අවශෝශනය වෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. ආයුබොවන් කිව්ව කොහොමද කස්ටියට..අද පොස්ට් එක ගෙනාවෙ තවත් ලංකාවට අලුත් සප්ලිමන්ට්