ආසියානු ශුරතාව දිනාගත් ලුෂන් පුෂ්පරාජ් අද දිවයිනට පැමිණියා.මෙහිදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් ඔහුට හිමි උනා. ඩිලංක මාලගමුව,මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.

September 2, 2017 admin 0

ආසියානු ශුරතාව දිනාගත් ලුෂන් පුෂ්පරාජ් අද දිවයිනට පැමිණියා.මෙහිදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් ඔහුට හිමි උනා. ඩිලංක මාලගමුව,මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.ලුෂන් මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ බොහෝ […]

Episode 17 : හරියටම Bench Press එකක් කරන හැටි පුව හදාගන්න කැමති අයට මෙන්න

July 19, 2017 admin 0

Episode 16 නැත්තම් කලින් වීඩියෝවෙන් අපි කතාකලේ “Vegetarian කෙනෙක් ඇඟ හදාගන්නේ කොහොමද?” කියන කාරණාව ගැනනේ අද අපි කතාකරන්නේ “හරියටම Bench Press එකක් කරන හැටි පුව […]

Episode 16 : Vegetarian කෙනෙක් ඇඟ හදාගන්නේ කොහොමද?

July 18, 2017 admin 0

Episode 15 නැත්තම් කලින් වීඩියෝවෙන් අපි කතාකලේ “කෙට්ටු අය කොහොමද මහත් වෙන්නේ” කියන කාරණාව ගැනනේ අද අපි කතාකරන්නේ “Vegetarian කෙනෙක් ඇඟ හදාගන්නේ කොහොමද?” කියන කාරණා […]

Episode 15 : කෙට්ටු අය කොහොමද මහත් වෙන්නේ

July 17, 2017 admin 0

Episode 14 නැත්තම් කලින් වීඩියෝවෙන් අපි කතාකලේ “කොහොමද බඩ අඩුකරගන්නේ අපි එකට මොනවද කරන්න ඕනේ” කියන කාරණාව ගැනනේ අද අපි කතාකරන්නේ “කෙට්ටු අය කොහොමද මහත් […]

Episode 14 : කොහොමද බඩ අඩුකරගන්නේ අපි එකට මොනවද කරන්න ඕනේ

July 16, 2017 admin 0

Episode 13 නැත්තම් කලින් වීඩියෝවෙන් අපි කතාකලේ “ අලුතෙන් ජිම් ගිය කෙනෙක්ට FIT METHOD එකෙන් WORKOUT එකක් හදාගන්න හැටි” කියන කාරණාව ගැනනේ අද අපි කතාකරන්නේ […]