ඉක්මනට සහ හෙමින් දෙකෙන්ම ඇගට අවශෝශනය වෙන ප්‍රෝටීන් එකක්.

ඉක්මනට සහ හෙමින් දෙකෙන්ම ඇගට අවශෝශනය වෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. ආයුබොවන් කිව්ව කොහොමද කස්ටියට..අද පොස්ට් එක ගෙනාවෙ තවත් ලංකාවට අලුත් සප්ලිමන්ට්

මොකද්ද මේ ටෙස්ට්ටෙස්ටරෝන් (Testosterone) හෝමෝනය? කොහොමද මේක කාය වර්ධනයට උපකාරී වෙන්නේ ?

අද අපි කතා කරන්න හිතුව තවත් අලුත් දෙයක් ගැන.එක තමයි මොකද්ද මේ ටෙස්ට්ටෙස්ටරෝන් (Testosterone) හෝමෝනය? කොහොමද මේක කාය වර්ධනයට උපකාරී